ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú, u prevádzkovateľa CS-MTRADE Slovensko, s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, IČO: 36 270 181, spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),

Dotknuté osoby - klienti fyzické osoby

a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako zmluvnej strane, poskytli pri uzatváraní obchodného vzťahu, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel vedenia agendy nakupujúcich klientov,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
c) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR, štátna obchodná inšpecia a ďalší,
d) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,
e) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
f) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia a §21 až 28 Zákona máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz, právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
g) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním, profilovaním

Sledovanie návštevnosti stránok

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., ktorá používa súbory cookie, t. j. malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, a umožňuje analyzovať, akým spôsobom webovú stránku používate. Informácie zo súborov cookie, ktoré sa týkajú Vášho používania našej webovej stránky, vrátane Vašej IP adresy (ďalej len „údaje o používaní“), sa zvyčajne odosielajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam.
Upozorňujeme, že na našich webových stránkach používame skript „gat._anonymizeIp()“, ktorý predstavuje rozšírenie služby Google Analytics a zabezpečuje anonymizáciu Vašej IP adresy po geolokácii (ďalej len „IP maskovanie“). Prostredníctvom aktivácie IP anonymizácie spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré podpísali Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore, vopred skracuje Vašu IP adresu. Celá IP adresa sa prenáša na server Google v USA len vo výnimočných prípadoch a tam je následne skrátená. 
Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na účely vyhodnotenia Vášho používania našej webovej stránky, zostavenia prehľadov o aktivitách na webovej stránke pre naše potreby a poskytnutia nám ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa prenášaná Vašim prehliadačom v rámci parametrov služby Google Analytics sa nepriraďuje k žiadnym iným údajom uchovávaným spoločnosťou Google. Tieto údaje sa odovzdávajú tretím stranám len na základe zákonných nariadení alebo na účely spracovania údajov o objednávkach. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespojí Vaše údaje o používaní webovej stránky s inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.
Použitie súborov cookie môžete zakázať výberom príslušných nastavení vo Vašom prehliadači.
Podrobné informácie o službe Google Analytics nájdete tu:
Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky

V Piešťanoch dňa 25. mája 2018.